Artikel 1 – Algemeen
1.1 Geertje Noorlander- Ottevanger van het bedrijf Geertje Noorlander (KvK 24386900) is Holistische Energetisch Therapeut, opstellingbegeleider, ademcoach en transformatie-coach en is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Geertje is GEEN arts, stelt geen diagnose en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Energetisch behandelaars/therapeuten nemen nooit de plaats in van bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten etc. en zijn ook geen vervanging voor de gezondheidszorg. Een consult garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid van mens noch dier. 1.3 Ieder persoon blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die zij ontvangt of de adviezen die zij geeft als coach en doorgeeft aan de cliënt. 1.4 Noch Geertje Noorlander noch Geertje Noorlander – Ottevanger is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cliënt na een consult met de opgedane informatie en kennis doet.

1.5 Onder een sessie wordt verstaan alle (online) consulten die 1 op 1 zijn, zoals een voetpressuurbehandeling, behandeling met MWO, massage, opstellingenwerk, ademsessie, healing en coaching. Dit kan in persoon in de praktijk, via telefoon of via zoom. Onder een workshop wordt verstaan alle (online) trainingen, programma’s en bijeenkomsten met minimaal 2 personen. Onder een programma wordt verstaan een combinatie van sessie(s) en workshop(s)/trainingen, een van tevoren afgesproken aantal sessies, of van tevoren afgesproken aantal workshops en trainingen.

1.6 Geertje Noorlander – Ottevanger is niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering of genezing. Ieder persoon die een sessie of een workshop krijgt of deelneemt aan de community is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.

1.7 Geertje Noorlander garandeert niet dat met het volgen van een programma, workshop, de community en/of coaching/therapeutischesessie het beoogde resultaat zal worden bereikt.

1.8 De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van de coaching/healing/sessie/workshop/deelname community is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.

1.9 De overeenkomst tot het volgen van een sessie/workshop/coaching/1 op 1 traject wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege.

1.10 De overeenkomst tot het deelnemen aan de community wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd tot wederopzegging.

1.11 De klant dient het gehele programma af te nemen. Het programma is enkel effectief als het door de klant volledig wordt doorlopen en wordt afgemaakt.

1.12 De overeenkomst tot het volgen van een programma kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de klant het programma niet (meer) volgt, dient de klant wel alle (resterende) termijnen te voldoen, tenzij er een schriftelijke bevestiging van Geertje Noorlander is ontvangen dat de betaalverplichting vervalt.

2.0 Aanmeldingen

2.1 Aanmelden voor sessie/workshop/ 1 op 1 traject of de community

kan via www.aardevuur.nl of leden.aardevuur.nl of via info@aardevuur.nl

een persoonlijk bericht aan Geertje Noorlander – Ottevanger in Facebook, via een bericht via de Facebook site van Geertje Noorlander, of via berichten van andere social media die gelinkt zijn aan Geertje

Noorlander.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door de aanmelding via

www.aardevuur.nl, via info@aardevuur.nl, via een persoonlijk bericht aan Geertje Noorlander – Ottevanger in Facebook,via een bericht via de Facebook site van Geertje Noorlander, of via berichten van andere social media die gelinkt zijn aan Geertje Noorlander en via een ingevuld en ondertekend intake formulier. Dit laatste kan via de website, een schriftelijke aanvraag per e-mail of schriftelijk via de post.

2.3 Alle zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandige ondernemers.

3. Betaling

3.1 Betalingen dienen via Ideal te geschieden in de webshop, of via rechtstreekse overboeking onder vermelding van het factuurnummer op de rekening van Geertje Noorlander (zie 3.6), tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijden voor aanvang van de deelname aan een programma, workshop of de community op rekening van Geertje Noorlander te zijn bijgeschreven.

3.2 Indien een sessie/workshop wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Geertje Noorlander geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

3.3 Voor overige bedrijven, instellingen, etc. geldt een vergoeding overeenkomstig met het overeengekomen te volgen traject.

3.4 De prijzen voor particulieren zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW. De prijzen voor ondernemers zijn in euro’s inclusief de wettelijke BTW. 3.6 IBAN: NL77 KNAB 0255 1885 44 t.n.v. Geertje Noorlander.

3.7 Facturen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. Herinneringen binnen 5 dagen.

3.8 Wanneer mondeling dan wel schriftelijk is afgesproken om in termijnen te betalen, is de client/deelnemer die de dienst afneemt en in termijnen betaalt, verplicht om alle termijnen te betalen, inclusief mogelijke extra administratieve kosten, ook al wordt er eerder gestopt met een traject.

4. Digitale producten, trainingen en downloads

4.1 Digitale producten / trainingen / downloads worden niet verkocht aan eindgebruikers, ongeacht het gebruik van termen als “koop”, “verkoop”, “aanschaf”, “bestel” etc. Uw sublicentie op digitale producten / trainingen / downloads is non-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licenseerbaar en beperkt.

5. Annuleringsvoorwaarden voor sessies/workshops

5.1 Het is niet mogelijk om een consult voor een healing of reading op afstand te annuleren.

5.2 Annuleert u binnen 24 uur voor een sessie, dan betaalt u het volledige bedrag. Voor die tijd is annuleren kosteloos.

5.3 Annuleert u meer dan 21 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma en heeft u het volledig bedrag al voldaan? Dan krijgt u het bedrag minus € 35,= administratiekosten terug. Betaald u in termijnen en heeft u de eerste termijn al voldaan dan krijgt u de eerste termijn minus € 35,- administratiekosten terug. Indien u nog niet heeft betaald krijgt u een factuur voor € 35,- administratiekosten die binnen 7 dagen voldaan dient te worden.

5.4 Annuleert u meer dan 14 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma en heeft u het volledige bedrag voldaan? Dan krijgt u het 50% van het bedrag minus € 35,- administratiekosten terug. Betaald u in termijnen dan dient u evengoed 50% van het totale bedrag plus administratiekosten te voldoen.

5.5 Annuleert u minder dan 14 dagen voor de aanvang van de workshop, het traject of het programma, dan vindt er geen restitutie plaats.

5.6 Er worden geen annulerings- en administratiekosten berekend als u voor een plaatsvervanger zorgt. Dit echter altijd in overleg met en na schriftelijk akkoord gaan van Geertje Noorlander daar niet alle programma’s daar geschikt voor zijn. U regelt in dit geval zelf de betaling met die persoon. 5.7 Opzeggingstermijn gaat terugrekenend in vanaf de startdatum van de workshop, het traject of het programma. 5.8 Opzeggingen worden alleen via de mail geaccepteerd.

6. Auteursrecht

6.1 Zonder schriftelijke toestemming van Geertje Noorlander – Ottevanger is het niet toegestaan eventueel verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de cliënt/deelnemer zelf gebruikt worden.

6.2 Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens een sessie/workshop door cliënt en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Geertje Noorlander Ottevanger.

7. Bijzondere bepalingen

7.1 Geertje Noorlander werkt niet met cliënten met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve of agressieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is.

7.2 De cliënt dient van tevoren te melden dat zo’n reactie mogelijk is. Geertje Noorlander is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.

7.3 Geertje Noorlander behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een sessie/workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van eventuele overige cliënten/deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.

7.4 Wanneer een cliënt besluit om tijdens een sessie/workshop op eigen initiatief te vertrekken is hij/zij dit verplicht te melden aan Geertje Noorlander – Ottevanger en is restitutie van de betaling uitgesloten.

7.5 Een cliënt/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van eventuele andere cliënten/deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de sessie/workshop gehouden wordt.

Scroll naar boven